រាជរដ្ឋាភិបាល ចេញសេចក្តីសម្រេច តែងតាំងសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាជាតិសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថល
ព័ត៌មានជាតិ
179

រាជធានីភ្នំពេញ​៖ រាជរដ្ឋាភិបាល បានចេញសេចក្តីសម្រេច តែងតាំងសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាជាតិសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថល ។

 ចង់ជ្រាបច្បាស់ សូមអានសេចក្តីសម្រេច ទាំងស្រុងខាងក្រោម ។ ប្រភព៖ ទទក 


Telegram